เวอร์ชันเต็ม: [-- เดินทางนมัสการสังเวชนียสถานอินเดีย เนปาลครั้งที่ ๓ --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> เดินทางนมัสการสังเวชนียสถานอินเดีย เนปาลครั้งที่ ๓ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 28-11-2013 14:18

เดินทางนมัสการสังเวชนียสถานอินเดีย เนปาลครั้งที่ ๓

เป็นการรวบรวมอีกครั้งในการเดินทางแสวงบุญนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ แห่งสำหรับชาวพุทธที่ควรอย่างยิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตควรต้องไป ดั่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า "อานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล นี้ คือ

๑. สถานที่พระตถาคตเจ้าบังเกิดแล้ว คือที่ประสูติจากพระครรภ์ (คือ อุทยานลุมพินี กึ่งกลางระว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ กรุงกบิลพัสดุ์เป็นเมืองหลวงของแคว้นสักกะ กรุงเทวทหะเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกลิยะ ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาลห่างชายแดนภาคเหนือของประเทศอินเดีย ๖ กิโลเมตรครึ่ง บัดนี้เรียกว่า รุมมิเนเด)

๒. สถานที่พระตถาคตเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (คือใต้ร่มไม่ศรีมหาโพธิ์ ภายในป่าสาละ ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ปัจจุบันคือ ควงโพธิ์ ที่ตำบลพุทธคยา รัฐพิหารประเทศอินเดีย)

๓. สถานที่พระตถาคตเจ้าแสดงธรรมจักร (คือสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมปฐมเทศนาโปรดปัจจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ทางทิศเหนือของเมืองพาราณสี แคว้นกาสี ปัจจุบันนี้เรียกว่า สารนาถพาราณสีบัดนี้เรียกว่า วาราณสี)

๔. สถานที่พระตถาคตเจ้าปรินิพพาน (คือที่สาลวโนยาน เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ ปัจจุบันี้เรียกเมืองกาเซีย จังหวัดโครักขปุระ)

สถานที่ทั้ง ๔ ตำบลนี้แล ควรที่พุทธบริษัท คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระตถาคตเจ้า จะดูจะเห็นและควรจะให้เกิดความสังเวชทั่วกัน"

"อานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้เที่ยวไปยังเจดีย์สังเวชนียสถานเหล่านี้ด้วยความเลื่อมใส ชนเหล่านั้น ครั้นทำกาลกิริยาลงจักเข้าถึงสุดคติโลกสวรรค์"
ก็ขออนุโมทนากับคุณโยมญาดา แซ่ตัน โยมชีด โยมแดง ที่อุปถัมภ์การแสวงบุญสู่อินเดีย เนปาลทั้ง ๓ ครั้งและคุณอำพัน(ผึ้ง) หนุนตรา เจ้าของอัมเบอร์ ภูเก็ต แทรเวิล
[attachment=9071]

watkaeng 28-11-2013 17:13
[attachment=9072]
[attachment=9073]


[attachment=9075]

[attachment=9076]

watkaeng 28-11-2013 17:39

watkaeng 28-11-2013 17:42


เวอร์ชันเต็ม: [-- เดินทางนมัสการสังเวชนียสถานอินเดีย เนปาลครั้งที่ ๓ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.223806 second(s),query:2 Gzip enabled