เวอร์ชันเต็ม: [-- บรรยายธรรม "ธรรมะสู่ความปรองดอง"ที่อบต.วังไคร้ งานจังหวัดเคลื่อนที่ --]

วัดแก่งกระจาน -> ค่ายและอบรมศีลธรรมทั่วไป -> บรรยายธรรม "ธรรมะสู่ความปรองดอง"ที่อบต.วังไคร้ งานจังหวัดเคลื่อนที่ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

watkaeng 24-07-2014 19:31

บรรยายธรรม "ธรรมะสู่ความปรองดอง"ที่อบต.วังไคร้ งานจังหวัดเคลื่อนที่


ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับนิมนต์จากศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๗ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ไปบรรยายธรรมที่อบต.วังไคร้ ในโครงการมหกรรมร่วมพลังพม.สร้างสุขสู่สังคมไทย หัวใจเดียวกัน และจังหวัดเพชรบุรีสัญจร ได้นำหลักธรรม "สาราณียธรรม ๖"มาบรรยายว่า ถ้าคนในสังคมไทยจริงจังกับศาสนา นำหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้ว ยืนยันว่า สามารถสร้างความสามัคคีปรองดองได้ ดั่งพวกกษัตริญ์ลิจฉวีเป็นตัวอย่าง ทำให้พระเจ้าอชาตศัตรูแห่งแคว้นมธค ตีไม่แตก สุดท้ายส่งวัสสการพราหมณ์ไปเป็นใส้ศึกยุให้แตกความปรองดอง จึงกรีฑาทัพไปตีได้สำเร็จ ประเทศไทยเรามีผลประโยชน์และความสมบูรณ์ชัยภูมิ ฯลฯ จึงมีหลายประเทศต้องการ จึงยุแหย่ให้คนไทยแตกความสามัคคี ขาดน้ำใจ จนสุดท้าย ฟ้าแยก แผ่นดินแตก คนไทยฆ่ากันเอง เมื่อเรารู้ตัวว่า "เป็นเหยื่อ" ก็ต้องสามัคคี ปรองดองกัน โดยหลักนี้คือ มีความเมตตาต่อกันทั้งทางกาย วาจา ใจ ไม่เห็นแก่ตัวมีน้ำใจ มีศีลหรือความประพฤติเสมอกัน มีทิฏฐิความเห็นไปทางเดียวกัน เช่นนี้ย่อมเจริญแน่นอน


[attachment=9997][attachment=9998]

[attachment=9999]
[attachment=10004]

[attachment=10006]

[attachment=10007]


เวอร์ชันเต็ม: [-- บรรยายธรรม "ธรรมะสู่ความปรองดอง"ที่อบต.วังไคร้ งานจังหวัดเคลื่อนที่ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.088126 second(s),query:1 Gzip enabled